Archeologická expozícia

Archeologická expozícia

 Archeologické nálezy patrili medzi prvé akvizície Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Rozsiahlu archeologickú zbierku, časom aj expozíciu, vybudovalo múzeum vďaka svojim zberateľským a výskumným aktivitám. Archeologické pamiatky predstavujú dnes kvantitatívne najväčšiu časť celého zbierkového fondu Zemplínskeho múzea. Už v roku 1957 boli súčasťou prvej výstavy a neskôr, v rokoch 1960 a 1965, tvorili podstatnú zložku prvých expozícií.

Expozícia Archeológie bola umiestnená do roku 2014 na poschodí hlavnej budovy kaštieľa. Od januára 2024 je inštalovaná v suterénnych priestoroch múzea. Chronologicky usporiadané najpozoruhodnejšie archeologické nálezy a nálezové súbory prezentujú praveké, protohistorické, včasnodejinné a včasnostredoveké  osídlenie zemplínskeho regiónu.

 

Staršia a stredná doba kamenná (paleolit, 2,6 mil. – 6 500 rokov pred n. l.)

 

Z najstaršej historickej epochy sú tu vystavené rozličné kamenné artefakty, ktoré ako jediné vypovedajú o živote paleolitického obyvateľstva na území nášho regiónu. Pochádzajú z lokalít v okolí Humenného, Kochanoviec, Lackoviec, Moravan a Tibavy. Kamennú industriu dopĺňa nález nekompletného kla, holenná kosť a tri stoličky z mamuta.

 

 

Mladšia doba kamenná (neolit, 6. tisícročie – pol. 5. tisícročia pred n. l.)

 

Najstaršie neolitické osídlenie dokumentujú rozmanité zdobené  i nezdobené keramické nádoby, kamenné nástroje a rôzne hlinené i kostené ozdobné predmety. Pochádzajú z archeologických výskumov na lokalitách v Zemplínskych Kopčanoch, Michaloviec-Hrádku, Slavkoviec a Zbudze. K pozoruhodným exponátom z tohto staršieho obdobia patrí veľká zásobnicová nádoba z Kuzmíc. Vystavený je tiež dôležitý súbor keramických nádob, zdobených charakteristickým čierno maľovaným ornamentom z lokality Veľké Raškovce.  Súčasťou sú aj bohaté, neraz až unikátne nálezy z lokality Čičarovce – nádoby s maľovanou výzdobou, kamenné a kostené predmety, hlinené závažia a i. Neolitické pamiatky obohacujú aj skvostné doklady výtvarného prejavu neolitického obyvateľstva, viaceré antropomorfné i zoomorfné plastiky z lokalít ako Čičarovce, Oborín a i.

neo1   neo2  neo3
neo4                           neo5                            neo6 
Neskorá doba kamenná (eneolit, pol. 5. tisícročia pred n. l. – 2300 pred n. l.)

 

Jedno z najvýznamnejších období slovenského praveku je prezentované neobyčajne bohatým hrobovým inventárom z pohrebiska tiszapolgárskej kultúry vo Veľkých Raškovciach. Nálezové súbory tvorí kolekcia nádob rôznych tvarov, medená industria zastúpená sekeromlatmi, náramkami a dlátkami. K najcennejším kovovým nálezom z pohrebiska však patria zlaté plechové nášivky, ktoré sú spolu s podobnými tvarmi z lokality Tibava najstaršími zlatými výrobkami v praveku Slovenska. Súčasťou hrobového inventára na uvedenom pohrebisku sú aj masívne rohovcové valúny, štiepané i brúsené kamenné nástroje (čepele, škrabadlá, sekerky).

     Eneolitické osídlenie zemplínskeho regiónu dokladajú aj sídliskové pamiatky bodrogkeresztúrskej a lažnianskej skupiny, ako aj nálezy badenskej kultúry zo stredného obdobia eneolitu a kultúry Nyírség – Zatín z mladšieho a neskorého eneolitu. 
eneolit1    eneolit2   eneolit3eneolit4 

Doba bronzová (2 300 – 750 rokov pred n. l.)

 

Na území východného Slovenska vyvrcholil vývoj starobronzových spoločenstiev počas existencie otomanskej kultúry. Jej nositelia dosiahli najmä v oblasti produkcie hrnčiarskych výrobkov svoj technologický a estetický vrchol. V expozícii môžeme vidieť výber rozmanitých keramických tvarov tejto kultúry z významných zemplínskych lokalít – Oborín, Bracovce, Čičarovce, Streda nad Bodrogom a Drahňov.

Z obdobia strednej doby bronzovej sa tu nachádzajú  nálezy kultúry Suciu de Sus, ktoré sa našli v žiarových hroboch na lokalitách v Lastovciach, Zemplínskych Kopčanoch a Budkovciach. Avšak najvýraznejšie túto kultúru reprezentujú unikátne keramické výrobky z Veľkých Raškoviec. Amforovitá nádoba (urna) z Veľkých Raškoviec  so schematickým znázornením dvojkolesových vozov so záprahom a vozatajmi patrí k ojedinelým archeologickým pamiatkam v celom stredoeurópskom priestore. 

 

 

bronzova1       bronzova2 
V mladšej a neskorej dobe bronzovej prevládalo v našom regióne osídlenie ľudu s gávskou kultúrou, ktorá bola známa neobyčajne vysokou úrovňou výroby bronzových predmetov – zbraní, nástrojov a šperkov. Svedčia o tom viaceré prezentované výrobky. Boli nájdené ako súčasť bronzových depotov na mnohých zemplínskych lokalitách – napr. v Slavkovciach, Trebišove, Žbinciach, v Lesnom, Svätej Márii, Somotore a i. 

 bro1                bro2                bro3bro4 a 


bro5  bro6 bro7  Doba halštatská (staršia doba železná, 750 rokov– okolo 480 r. pred n. l.)

 

Pre väčšiu časť územia Východoslovenskej nížiny sú v tomto období typické tzv. dunové sídliská (Stretavka). Väčšinu vystavených artefaktov reprezentujú hrobové nálezy. Najväčší súbor keramiky pochádza z ojedinelých žiarových hrobov z Michaloviec – Hrádku, Vojnatiny, Vojan a Tibavy. Vystavená je aj pozoruhodná pamiatka z tohto obdobia – železná sekerka s ramienkami z lokality Vinné a hrot kopije z neznámej lokality – ojedinelý doklad z územia Východoslovenskej nížiny.

 

 

hals hals2 hals4

hals3  hals5  


Doba laténska (mladšia doba železná, okolo 480 r. pred n. l. – prelom letopočtov)

 

Je to doba príchodu Keltov na územie Zemplína. S prítomnosťou týchto bojovníkov, no neskôr výnimočných majstrov remeselnej výroby, spájame v našej oblasti nielen masové rozšírenie výroby zbraní, remeselných nástrojov i poľnohospodárskych výrobkov, ale aj zavedenie rýchlorotujúceho hrnčiarskeho kruhu, vypaľovanie keramiky v peci s roštom i razbu mincí.

     Najvýznamnejším a doposiaľ najrozsiahlejším náleziskom z územia východného Slovenska je keltské pohrebisko v Ižkovciach. Kostrové i žiarové hroby boli datované do posledných desaťročí 3. storočia pred n. l. V expozícii sú z nich vystavené najkrajšie súbory, obsahujúce výzbroj i výstroj bojovníkov – železné meče, sekáčovité nože, kopije, ďalej honosné spony rôznych tvarov a veľkostí, náramky, ťažké železné opasky s bronzovými príveskami a i. Zo ženských hrobov, s oveľa rozmanitejšou výbavou, sa tu nachádzajú najmä ozdoby tela a šiat – bronzové spony rôzneho tvaru, puklicové nánožné kruhy, pásové reťaze so záveskami, náramky, prstene a iné šperky, ktoré svedčia o zručnosti a majstrovstve ich výrobcov.

laten               laten2         laten4laten3laten5
laten6                    laten7                          laten8 

Doba rímska (1. – 4. storočie)

 

Osídlenie po zmene letopočtu a obdobie kontaktov nášho územia s kultúrou rímskych provincií prezentujú vystavené pamiatky z lokalít Michalovce-Hrádok a Zemplín. Dokladajú zásah przeworskej kultúry do nášho kultúrneho prostredia v staršej dobe rímskej. Inštalované sú aj sídliskové nálezy z mladšej doby rímskej, napr. na kruhu zhotovená sivá keramika, zdobená vkolkovanými a vhladzovanými motívmi, či nález bronzového zvonca z náleziska v Šamudovciach. Nálezy z doby rímskej dopĺňajú dve veľké zásobnicové nádoby pochádzajúce z lokalít v Bracovce a Čičarovciach.

 

 


rim1       rim2rim3                     rim4 

Doba sťahovania národov (5. – 6. storočie)

 

Dobu sťahovania národov zastupujú skromnejšie nálezy na kruhu točenej a v ruke robenej keramiky z lokalít v Strede nad Bodrogom a Humennom. 

Včasný stredovek (6. – 10. storočie)

 

Súbor slovanských pamiatok približuje dávny svet Slovanov, obsahuje aj keramické tvary z jednej z najrozsiahlejších slovanských lokalít – z Blatných Remiet. K starším patria tiež nálezy zo žiarových hrobov z jedného z najväčších mohylníkov na Slovensku – z Kráľovského Chlmca. Nachádzajú sa tu aj železné predmety z objektov na svahu hradného kopca v Brekove – ostroha s háčikmi, nôž s volútovým ukončením rukoväte, hroty šípov, nožíky, ocieľka lýrovitého tvaru a i. Kolekciu slovanských pamiatok dopĺňa aj kolekcia nádob s vlnovkovitou výzdobou a hlinený pekáč – pražnica z Oborína a súbor keramiky z lokality Žbince. Možné je tu vidieť aj ďalšie železné výrobky ako sekeru z Kusína, kosák z okolia Zemplínskej šíravy a Oborína, železnú motyku z Hnojného a jednoručný dvojsečný meč z Veľkých Kapušian.
           stred2.png   stred3.jpg

 stred4                 stred5.png

 

 

 

Stredoveké a novoveké pamiatky z Michaloviec a Vinného

 

V poslednej miestnosti archeologickej expozície sú zbierkové predmety z výskumu zaniknutej rotundy. V jej okolí bolo objavených aj 120 kostrových hrobov, ktoré obsahovali osobné predmety zosnulých ako krížiky, prstene, kovové pracky z opaskov, ihlice, mince a náhrdelníky z kostených a farebných sklenených korálikov. V miestnosti je prezentovaná aj kamenná stéla s nápisom z interiéru stavby. S výstavbou rotundy možno počítať najskôr v 2. pol., resp. koncom 11. stor. Samostatne je prezentované  kamenné ostenie štrbinového okna zo zaniknutého kostolíka v Senderove pri Vinnom z 12./13. storočia. V obci Vinné bola preskúmaná zaniknutá časť dvojtraktového kamenného objektu - pravdepodobne súčasti panského sídla z obdobia prelomu 16./17. storočia. Z jeho výskumu sa v expozícii vystavený súbor neglazovanej, glazovanej, maľovanej keramiky (najmä krčahov a tanierov), majoliky, kachlíc, zlomky z kolekcie sklenených výrobkov, rôznorodých kovových predmetov, viacero predmetov vyrobených z kože, kosti, dreva či textilu a niekoľko mincí.


DSC00860 web
          

 

 e04c046aaa0bae83dd57420e876a1a67 logo MsKS LOGO Priatelia zemplina RGB LOGO ZOS valal bel kvh beskydy terra incognita fpu svet zdravia          prave slovenske

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky.
Zemplinskemuzeum.sk
Súhlasím
Funkčné
Tieto nástroje vám dávajú rozšírené možnosti pri práci s webstránkou, napr. zdieľanie na sociálnych sieťach, captcha...
Google
Súhlasím
Nesúhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím